จัดโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ “Computer Science Show Case 2018 ”

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้งาน “Computer Science Show Case 2018 ” ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
จำนวนผลงานที่นำเสนอในรูปแบบของโปสเตอร์ และการนำเสนอด้วยปากเปล่า จำนวน 40 ผลงาน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยรับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้อง รป 806 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

showcase cs 18 (4)
showcase cs 18 (2)
showcase cs 18 (1)
showcase cs 18 (5)
showcase cs 18 (3)