ชี้แจงข้อปฏิบัติและแนวทางเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับรายวิชาสัมมนาทางวิทยาการ 1 และโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยรายวิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงงานวิทยากาารคอมพิวเตอร์ 1 และโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 ชี้แจงข้อปฏิบัติและแนวทางเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับรายวิชา โดยมี ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ อ.ปิยนันท์ เทียบศรไชย อ.สิริณา ช่วยเต็ม และอ.ประภาส ทองรัก อาจารย์ผู้สอนดูแล กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช