ติดต่อสาขาวิชา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ชั้น 4 และ 8)
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร 02-549-4194, 02-549-4161