หัวหน้าสาขาวิชา

หัวหน้าสาขาวิชา

  ชื่อ-สกุล

อาจารย์คงเทพ บุญมี

 

  คุณวุฒิ

วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี 2545

 

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ปี 2539

  e-mail

brownler@hotmail.com

 

  เบอร์โทร

02 549 4194, 4195