นักศึกษานำเสนอในหัวข้อโครงงาน STEM เบื้องต้น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำโครงการการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ประจำปีการศึกษา 2556 และได้จัดให้นักศึกษานำเสนอหัวข้อโครงงาน STEM เบื้องต้น เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม Sc1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รูปเพิ่มเติม