นักศึกษาวิทยาการคอมฯ ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเข้มข้นและได้รับทุนการศึกษาจากบริษัท ซีดีจี ซิสเต็ม จำกัด ในโครงการความร่วมมือพัฒนา “นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ” ซึ่งจัดพิธีมอบทุนเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 1 ทุน ได้แก่ นายสุเมธ  ชีวะสถาพรพันธ์  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี