นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอแบบบรรยาย (oral presentation) ระดับดี จากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอัครพงษ์ อำรุงจิตชัย และ กันท์จณัส บุลเศรษฐ์ศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอแบบบรรยาย (oral presentation) ระดับดี จากโครงงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเกมแบบบอร์ดเกม กรณีศึกษาเกม “EDGE OF WAR”” ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 โดยมี อาจารย์คงเทพ บุญมี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย