นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนจาก JASSO (Japan Student Service Organization)

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนจาก JASSO (Japan Student Service Organization)

ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติ วิลัยหล้า นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนจาก JASSO (Japan Student Service Organization)

เพื่อให้เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น โดยนักศึกษาจะได้ทุนคนละ 80,000 เยน (ประมาณ 30,000 บาท) เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยัง Hokkaido ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จะเป็นผู้ดำเนินการให้