นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Global Capstone Design Project (GCDP) ร่วมกับ Yeungnam University สาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Global Capstone Design Project (GCDP) ร่วมกับ Yeungnam University สาธารณรัฐเกาหลี ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย และเพิ่มขีดความสามารถให้แก่นักศึกษาในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนทางเทคโนโลยี และพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางสำหรับการอบรม โดยใช้หลักการของ Design Thinking และ Internet of Things (IoT) for Better Life

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
ตัวจริง
1. นายรชนนท์ อนันต์เจริญกิจ
2. นายเทพพิทักษ์ นันทนังกุล
3. นายอุชุกร แก้วรัตน์
4. นายคณุตม์ ภูเป้ว
5. นายชนินทร์ รัตนโกสุม
6. นายประวีณ โพธิ์โส
7. นางสาวศินา แจ่มจันทร์
8. นายพชรพล แซ่โหวง
9. นายศิริวัฒน์ เพาะบุญ
10. กิตติยา บุณยศิริศรี
11. นายนัฐวัฒน์ จันทร์ดำ

ตัวสำรอง
1. นายวิธวินท์ เตลา
2. นางสาวศศิวิมล สมศักดิ์
3. นายพุทธพงศ์ ประดิษฐ์
4. นางสาวสุวิมล ทวนทอง
5. นางสาวพิกุลทอง กาญจนพิมาย
6. นางสาวสุนิตา โยธารักษ์