นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมฯ ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน “WEB DESIGN CONTEST 2013”

ขอแสดงความยินดีกับนายอภิรักษ์ แก้วกำเนิด ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน “WEB DESIGN CONTEST 2013”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ

นายอภิรักษ์ แก้วกำเนิด นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดการแข่งขันการออกแบบเว็บไซต์ หรือ WDC2013 (Web Design Contest 2013)

วันที่ 7 กันยายน 2556 ณ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น โดยมี อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นที่ปรึกษา และได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและประกวดเว็บไซต์ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางสำหรับการอบรม

ณ ประเทศญี่ปุ่น