บุคลากร

ตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อ-สกุลดร.วีณา จันทร์รัชชกูล 
คุณวุฒิPh.D.(Information Technology)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ปี
 วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ปี
 วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปี
e-mailweena_j@rmutt.ac.th 
เบอร์โทร02 549 4161
ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อ-สกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธา ศิริกูล 
คุณวุฒิพบ.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปี 2539
 วท.ม.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหงปี 2526
e-mailmetha@mail.rmutt.ac.th 
เบอร์โทร02 549 4194, 4195
ตำแหน่งอาจารย์
ชื่อ-สกุลอาจารย์คงเทพ บุญมี 
คุณวุฒิวศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 2545
 วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลปี 2539
e-mailbrownler@hotmail.com 
เบอร์โทร02 549 4194, 4195
ตำแหน่งอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.นงลักษณ์ พรมทอง 
คุณวุฒิ ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปี 2560
 พบ.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปี 2539
 วท.ม.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหงปี 2526
e-mailnongluk661@rmutt.ac.th 
เบอร์โทร02 549 4141
ตำแหน่งอาจารย์
ชื่อ-สกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม 
คุณวุฒิPh.D.(Information Technology)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปี 2553
 วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
ปี 2545
 วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลปี 2539
e-mailuraiwan.inyaem@gmail.com 
เบอร์โทร02 549 4194, 4195

 

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ-สกุลอาจารย์นิติ วิทยาวิโรจน์ 
คุณวุฒิM.Sc.(Computer Engineering)
Leibniz University Hannover ประเทศเยอรมัน
ปี 2550
 วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลปี 2541
e-mailniti@mail.rmutt.ac.th 
เบอร์โทร

 

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ-สกุลอาจารย์วรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ 
 คุณวุฒิM.Sc.(Electrical Engineering)
Leibniz University Hannover ประเทศเยอรมัน
ปี 2550
 วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลปี 2541
e-mailwaraphan@rmutt.ac.th 
เบอร์โทร02 549 3081

 

ตำแหน่งอาจารย์
ชื่อ-สกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ 
คุณวุฒิืปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปี 2556
 วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
 บธ.บ(ระบบสารสนเทศ) 
e-mail 
เบอร์โทร02 549 4194, 4195
ตำแหน่งอาจารย์
ชื่อ-สกุลอาจารย์ปิยนันท์ เทียบศรไชย 
คุณวุฒิวท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปี 2553
 วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปี 2551
e-mailyukino_hp@hotmail.com 
เบอร์โทร02 549 4161

 

ตำแหน่งอาจารย์
ชื่อ-สกุลอาจารย์สิริณา ช่วยเต็ม 
คุณวุฒิืวท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปี 2553
 วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ปี 2551
e-maillulu_wow@hotmail.com 
เบอร์โทร02 549 4161

 

ตำแหน่งอาจารย์
ชื่อ-สกุลอาจารย์ประภาส ทองรัก 
คุณวุฒิวท.ม.(วิศวกรรมซอฟต์แวร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี 2553
 วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปี 2549
e-mailprapas_mac@hotmail.com 
เบอร์โทร02 549 4155
ตำแหน่ง    อาจารย์
ชื่อ-สกุล    ดร.พิทยา พุ่มพวง 
คุณวุฒิ    ปริญญาเอก ปริญญาดุษฎี บัณฑิต สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศเชิงธุรกิจ Information            Technology in Business มหาวิทยาลัยสยาม 
     วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการสารสนเทศ (Information Science) สถาบัน            เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
     วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
    สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
 
e-mail    pitaya.mtts24@gmail.com 
เบอร์โทร    02 549 4194, 4195
ตำแหน่งอาจารย์
ชื่อ-สกุลอาจารย์รักษารัตน์ ขนานขาว 
คุณวุฒิวท.ม.(วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี 2552
 วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปี 2544
e-mailruksarat@gmail.com 
เบอร์โทร02 549 4161

 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชื่อ-สกุลนางสาวยุพิน ทาบ้านฆ้อง 
e-mailnoi12345@windowslive.com 
เบอร์โทร02 549 4172
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการ
ชื่อ-สกุลนายมานะ ชีชะวา 
e-mailshamanking_fine@hotmail.com 
เบอร์โทร02 549 4162