ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2556 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2556 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชา เป็นประธานการประชุม วันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม sc1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รูปเพิ่มเติม