ประวัติสาขาวิชา

ประวัติสาขาวิชา

         สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2535 เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์รุ่นแรกในปีการศึกษา 2536 

          ปัจจุบันสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นสาขาหนึ่งที่สังกัดอยู่ในภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยใช้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (ชั้น 8) ซึ่งเป็นที่ตั้งของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสถานที่ดำเนินงานและจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีความเชี่ยวชาญ ในวิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้ได้มาตรฐานสากล เสริมสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และให้บริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งส่งเสริมให้ตระหนักถึงคุณค่าของศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

ลำดับผู้บริหารสาขาวิชา

ปี พ.ศ. 2536 – 2555

ผศ.เมธา   ศิริกุล

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ปี พ.ศ. 2555 – 2559

ผศ.ดร.บุรัสกร อยู่สุข

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปี พ.ศ. 2559 – 2561

ผศ.ดร.อุไรวรรณ  อินทร์แหยม

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปี พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน

อาจารย์คงเทพ  บุญมี

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี