ปรัชญา และวัตถุประสงค์

ปรัชญา และวัตถุประสงค์

1.1 ปรัชญา

บัณฑิตมีความรู้ มีความเชี่ยวชาญและมีความชำนาญในวิชาชีพทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติพร้อมทั้งมีความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

1.2 วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
2. มีความรู้ในศาสตร์ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเฉพาะศาสตร์ทางด้านระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายสามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูงสามารถบูรณาการองค์ความรู้ในภาพรวม เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถคิดเป็น ทำเป็น และเลือกวิธีการที่เป็นระบบและเหมาะสมไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้
4. มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ให้ทันสมัยโดยเฉพาะศาสตร์ทางด้านระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้ทันพัฒนาการของความรู้และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา