ปัจฉิมนิเทศและจัดประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556

รูปเพิ่มเติม

งานปัจฉิมนิเทศและจัดประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกสาขาวิชา ระหว่างวันที่ 7 – 8  ตุลาคม 2556  ณ ห้องประชุมวิทยบงกช   อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และมีการนำเสนอผลงานของนักศึกษา โดยแยกตามสาขาวิชาตั้งแต่วันที่ 7-8 ตุลาคม 2556