พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ของสาขาวิชา สร้างความอบอุ่นระหว่างครูอาจารย์และนักศึกษาของสาขาวิชา