พิธีมอบทุนการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

อ.ทรงพล กลับวงษ์ และ อ.ปองพล นิลพฤกษ์ ได้พานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธร.ธัญบุรี เข้ารับทุนวิจัยสำหรับโครงการที่ได้รับพิจารณารอบที่ 1 ในการประกวดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (The Fifteenth National Software Contest) หรือ NSC 2013 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2555