พิธีมอบรางวัลจากโครงการประกวดแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์รอบสุดท้ายระหว่างประเทศ (International ET Robot Contest – Final Round)

นายธนวัตร หมอกชัย นายอภิรักษ์ แก้วกำเนิด และ นายราวารินทร์ โค่นบ่อรัง นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมถึง นายกฤษณะ โภควัฒน์ นักศึกษาจากจากสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลจากโครงการประกวดแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์รอบสุดท้ายระหว่างประเทศ (International ET Robot Contest – Final Round) และโครงการประกวดแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์รอบสุดท้ายระหว่างประเทศ (International Computer Programming Contest – Final Round)

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นพิธีมอบรางวัลผ่านระบบออนไลน์ระหว่างสองประเทศ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557

ซึ่งนายอภิรักษ์ แก้วกำเนิด และ นายราวารินทร์ โค่นบ่อรัง

ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์รอบสุดท้ายระหว่างประเทศ

นายธนวัตร หมอกชัย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์รอบสุดท้ายระหว่างประเทศ

และนายกฤษณะ โภควัฒน์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์รอบสุดท้ายระหว่างประเทศ

ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU)

ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการประกวดทั้งสองโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนทักษะและวัฒนธรรมระหว่างประเทศร่วมกัน