“รถต้นแบบอัตโนมัติวิ่งระหว่าง 2 เส้นโดยใช้กล้องเว็บแคม”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง

นายมนตรี  วารีทรัพย์สกุล  นางสาวสุนันทา  ฟังสันเทียะ  และ นายพงศ์สุพัฒน์  ครองยุติ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง นำเสนอโครงงานเรื่อง “รถต้นแบบอัตโนมัติวิ่งระหว่าง 2 เส้นโดยใช้กล้องเว็บแคม” จากโครงการความร่วมมือการแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ  ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ณ ห้อง 19-501 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) โดยได้รับความอนุเคราะห์ความช่วยเหลือจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุรัสกร อยู่สุข และอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิติ วิทยาวิโรจน์ ,อาจารย์มนูศักดิ์ จานทอง