สอบวัดสมรรถนะของนักศึกษา ตามหลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปรับปรุง 2559

ภาคเรียนที่ 1/2561 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้วยรายวิชา การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บและเว็บเชิงความหมาย การตรวจสอบและตรวจทานซอฟต์แวรศ์ และซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล จัดสอบวัดสมรรถนะของนักศึกษา ตามหลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปรับปรุง 2559 โดยมีอาจารย์ผู้สอน ได้แก่ ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม อ.สิริณา ช่วยเต็ม อ.ปิยนันท์ เทียบศรไชย และอ.ประภาส ทองรัก ควบคุมการสอบ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขการพัฒนาหลักสูตร ณ ห้อง ST1805 ST1806 และ ST1809 นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านตมเกณฑ์จะต้องเข้ารับการประเมินครั้งถัดไป