สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บรรยายและการปฏิบัติ เรื่อง วิธีเขียนโปรแกรม Scatch เบื้องต้น

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี จัดบรรยายและการปฏิบัติ เรื่อง วิธีเขียนโปรแกรม Scatch เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้โดยมี ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินแหยม และอาจารย์คงเทพ บุญมี ใหเกียรติเป็นวิทยากร ในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนหมู่ 7 บึงกาสาม จังหวัดปทุมธานีแบบมีส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสมยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 1 ในวันที่่ 14 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ คลอง 9 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

รูปเพิ่มเติม