หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

 ภาษาไทย       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (2559)

 ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Science Program in Computer Science

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อย่อภาษาไทย วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Computer Science)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Computer Science)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
135 หน่วยกิต 100%

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                            

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                      

กลุ่มวิชาภาษา                                                         

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                             

กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ                                   

กลุ่มวิชาบูรณาการ                                                           

หมวดวิชาเฉพาะ     

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

กลุ่มวิชาชีพเลือก

กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ 

หมวดวิชาเลือกเสรี

 

135     หน่วยกิต

30     หน่วยกิต

6       หน่วยกิต

12      หน่วยกิต

6       หน่วยกิต

1       หน่วยกิต

5       หน่วยกิต

99      หน่วยกิต

15      หน่วยกิต

56      หน่วยกิต

21      หน่วยกิต

7       หน่วยกิต

6       หน่วยกิต