อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ และนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับมอบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ และนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับมอบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) วันที่ 2 เมษายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที หรือ Information Technology Professionals Examination: ITPE  จากการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มภาคี 7 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนม่า มองโกเลีย และประเทศไทย ภายใต้ชื่อ Information Technology Professionals Examination Council: ITPEC ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค เพื่อวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้านไอทีแบบไม่อิงผลิตภัณฑ์ใด ๆ