อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติฯ

อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติฯ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึง 22 มิถุนายน 2562