โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝังพื้นฐานด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และการดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัยด้วยการมีน้ำใจมีความรักให้คนรอบข้าง มีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพเพิ่มเติม