โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงคฺเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ด้านความรู้พื้นฐานการคำนวณ โดยใช้การเรียนรู้่ผ่านบอร์ดสมองกลฝังตัว และการปรับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์