ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกิตติยา บุณยศิริศรี นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
รางวัลเกียรติยศ
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกิตติยา บุณยศิริศรี นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ค