พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562
งานกิจกรรม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาแสดงออกถึง
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562
งานกิจกรรม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุ
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้าร่วมโครงการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน”
งานกิจกรรม
“นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน” จัดโดย คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภั
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Global Capstone Design Project (GCDP) ร่วมกับ Yeungnam University สาธารณรัฐเกาหลี
งานกิจกรรม
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเช
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ผ่านการคัดเลือก โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองประเทศ ร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2019
งานกิจกรรม
โครงการประกวดผลงานการออกแบบเว็บไซต์ 1. นิทัศน์ ช่อดารา โครงการแข่งขันการเขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ1. นายศุภกร เอมชนานน
อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติฯ
งานกิจกรรม
อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต
กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
งานกิจกรรม
การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8
การประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562 (NSTDA Annual Conference: NAC2019)
งานกิจกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงาน “NAC2019” ประชุมวิชากา
กิจกรรม “KNOWLEDGE SHARING BY COMPUTER SCIENCE@RMUTT’ 2nd”  วันที่ 15 มีนาคม 2562
งานกิจกรรม
ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นบัณฑิตนักปฏิ
การแข่งขันกีฬา-วิชาการ “เน็ตเวิร์กเกม ครั้งที่ 22” (Network Game)
งานกิจกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร