การประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562 (NSTDA Annual Conference: NAC2019)
งานกิจกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงาน “NAC2019” ประชุมวิชากา
กิจกรรม “KNOWLEDGE SHARING BY COMPUTER SCIENCE@RMUTT’ 2nd”  วันที่ 15 มีนาคม 2562
งานกิจกรรม
ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นบัณฑิตนักปฏิ
การแข่งขันกีฬา-วิชาการ “เน็ตเวิร์กเกม ครั้งที่ 22” (Network Game)
งานกิจกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับรางวัลสำหรับอาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active Learning ดีเด่น กลุ่ม STEM
งานกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ และอาจารย์ประภาส ทองรัก อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาก
ชี้แจงข้อปฏิบัติและแนวทางเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับรายวิชาสัมมนาทางวิทยาการ 1 และโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
งานกิจกรรม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยรายวิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงงานวิทยากาารคอมพิวเตอร์ 1 และโครงงานวิทยาการคอมพิ
กิจกรรมปรับพื้นฐานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
งานกิจกรรม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้แก่ อัลกอริทึมแล
สอบวัดสมรรถนะของนักศึกษา ตามหลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปรับปรุง 2559
งานกิจกรรม
ภาคเรียนที่ 1/2561 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้วยรายวิชา การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บและเว็บเชิงความหมาย การตรวจสอบแล
ศึกษาดูงานด้าน Image Processing , IoT, Data mining @Nectec NSTDA
งานกิจกรรม
อาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาในสาขาวิชาฯ และนักศึกษาจาก Universitas Islam Indo