คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในการประกวดการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2559
รางวัลเกียรติยศ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอแบบบรรยาย (oral presentation) ระดับดี จากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลเกียรติยศ
นายอัครพงษ์ อำรุงจิตชัย และ กันท์จณัส บุลเศรษฐ์ศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลการนำเสน
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัลในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองประเทศ
รางวัลเกียรติยศ
ขอแสดงความยินดีกับ นายอรรณพ คงการ นายนายเตวิธ เคนเหลา และนางสาวสุทัศนีย์ ทรงศรี นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะว
ขอแสดงความยินดีกับนายโกศล ท่วงที แข่งขันโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ติดอันดับ Top10 ในอันดับที่ 7
รางวัลเกียรติยศ
ตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมแข่งขัน โครงการ The 2016 Microsoft Office Specialist World Championship และ The 2016 Adobe Ce
โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชัน ภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 MEGA2015 : Mobile Enterprise d-Government Award 2015
รางวัลเกียรติยศ
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี
รางวัลเกียรติยศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายสกุลเพชร บัวพันธ์ และนางสาวพุธิตา แก้วกระจ่าง  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายบังเกิดเทพ บรรลังก์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
รางวัลเกียรติยศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายบังเกิดเทพ บรรลังก์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
นายภัทราวุธ ชุมสาย ณ อยุธยา นายนิทัศน์ อนันต์ไพศาลสิน และ นายสกุลเพชร บัวพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลในโครงการประกวดแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างประเทศ ในธีมโมบาย 2558
รางวัลเกียรติยศ
ขอแสดงความยินดีกับ นายภัทราวุธ ชุมสาย ณ อยุธยา นายนิทัศน์ อนันต์ไพศาลสิน และ นายสกุลเพชร บัวพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาก
ขอแสดงความยินดีกับนายพงศธร เกียรติเจริญพร ที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษโทอิค
รางวัลเกียรติยศ
ขอแสดงความยินดีกับนายพงศธร เกียรติเจริญพร ที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษโทอิค