Author's posts

โครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเต …

Continue reading

โครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอ …

Continue reading

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด เข้ามาสัมภาษณ์รับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติสหกิจศึกษา

คุณพัฒนา ฟูน้อย ตัวแทนจากบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำก …

Continue reading

แนะแนวการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแนะแนวการเต …

Continue reading

กิจกรรมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเต …

Continue reading

การประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading

ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาขีพ

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมการเต …

Continue reading

การประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย …

Continue reading

Continue reading

คณบดีให้คำแนะนำนักศึกษาสหกิจศึกษาที่เป็นตัวแทนในการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยฯ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading

โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา -วิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับคณะฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะ …

Continue reading