Author's posts

การประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สาขาวิชาสถิติประยุกต์

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจ …

Continue reading

การประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading

การประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีก …

Continue reading

การประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ภาควิชาเคมี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีกิจกรรมก …

Continue reading

การประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีกิจก …

Continue reading

การประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading

การประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีกิจ …

Continue reading

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา 1/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading

กิจกรรมระหว่างเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา “ฟิสิกส์ประยุกต์”

นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาคณิตตศาสตร์ จำนวน 1 คน โครงการสหกิจศึกษาในต่างป …

Continue reading