Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

พ.ย. 14

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณ พระองค์เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

20161014pumiporn

ส.ค. 03

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20160804

ก.ค. 18

งานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 7 พ.ศ. 2559

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำงานสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานสหกิจศึกษาไทย ครังที่ 7 ประจำปี 2559 วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ม.ค. 25

กิจกรรมเตรียมพร้อมสู่สถานประกอบการร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)(AIS) จัดกิจกรรมเตรียมพร้อมสู่สถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรของบริษัท คุณมนัสกร ศิริประพนธ์โรจน์ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการความรู้กับรายวิชาหัวพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษาและฝึกงาน) โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/32637  

ม.ค. 25

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำภาคการศึกษา 2/2558

นักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2558 ในวันที่ 7 มกราคม 2559 ณ ห้อง ST-1 701 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/32556  

ม.ค. 25

การประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษา1/2558 ภาควิชาเคมี

นักศึกษาภาควิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 ร่วมประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ ห้องสโลป อาคารศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/32443  

ม.ค. 25

การประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษา 1/2558 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ร่วมประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2558 ณ ห้อง ST1301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนพรรษา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/32420  

ม.ค. 25

การประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2558 สาขาวิชาชีววิทยา

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 ร่วมประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/32330  

ม.ค. 25

การประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2558 สาขาวิชาฟิสิกส์

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 4 ร่วมประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2558 ณ ห้อง ST 1715 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/323  

ม.ค. 25

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา และประกวดโครงงานสหกิจกศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา และประกวดโครงงานสหกิจกศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีผลการประกวด ดังนี้ ประเภทงานประจำ รางวัลชนะเลิศ นางสาวพุธิตา แก้วกระจ่าง บริษัท Reserch for Life ประเภทของโครงงานรางวัลชนะเลิศ นายสกุลเพชร บัวพันธ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ รางวัลชนะเลิศ นายพงศธร บริษัท AIM ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/32276  

Older posts «