Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมระหว่างเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา “ฟิสิกส์ประยุกต์”

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณ พระองค์เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 7 พ.ศ. 2559

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำงานสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาส …

Continue reading

กิจกรรมเตรียมพร้อมสู่สถานประกอบการร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ อินโ …

Continue reading

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำภาคการศึกษา 2/2558

นักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ค …

Continue reading

การประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษา1/2558 ภาควิชาเคมี

นักศึกษาภาควิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 ร่วมประกวดแข่งขันโครงงา …

Continue reading

การประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษา 1/2558 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการ …

Continue reading

การประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2558 สาขาวิชาชีววิทยา

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 ร่วมประกวดแข่งขันโ …

Continue reading

การประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2558 สาขาวิชาฟิสิกส์

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 4 ร่วมประกวดแข่งขันโคร …

Continue reading