Category: ภาพกิจกรรม

พิธีการต่อสัญญาความร่วมมือกับบริษัท ยูโรเบสท์ เทคโนโลยี จำกัด

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading

โครงการปัจฉิมนิเทศและประกวดสหกิจศึกษาระดับภาควิชา/สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading

ภาพบรรยากาศการประกวดประกวดสหกิจศึกษาระดับภาควิชา/สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo …

Continue reading

กิจกรรมรายงานตัวกลับของนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปี 2563

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมรายง …

Continue reading

ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์

ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร …

Continue reading

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมี ดร …

Continue reading

โครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเต …

Continue reading

โครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอ …

Continue reading

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด เข้ามาสัมภาษณ์รับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติสหกิจศึกษา

คุณพัฒนา ฟูน้อย ตัวแทนจากบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำก …

Continue reading

แนะแนวการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแนะแนวการเต …

Continue reading