Category Archive: นักศึกษาได้รับรางวัล

เม.ย. 05

การประกวดโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2562 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

20190402coopsci_11

ตัวแทนนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประกวดโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2562 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ในวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดผู้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวมลธิชา รุจิชาญ นายเมธี กิจสนธิ และนางสาวอัฐภิญญา ทัพจีน นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ 2. รางวัลชมเชยประเภทนวัตกรรม นายภัทรพล นูมหันต์ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ 3. รางวัลชมเชยประเภทนานาชาติ นายกรวัฎ เอนกนิตย์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นายสหรัฐ สุวรรณศิริ และนายชนกานต์ พรมอยู่ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาพโดย ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ และนางอิศมาภรณ์ ทองอุ่นเรือน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75879

ม.ค. 19

โครงการแสดงนิทรรศการ และประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2560

20180118coopsci_102

นักศึกษาสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการแสดงนิทรรศการ และประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัลในครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลในประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 1. ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายรวิพล จันทร์เหล่าหลวง (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) หัวข้อเรื่อง : โปรแกรมนับจำนวนผลิตภัณฑ์ในไลน์การผลิตด้วยโพโตอิเล็กทริคเซนเซอร์และโปรแกรมแสดงผล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวประภา ชินไธสง และนางสาวอังคณา วัฒนาสมบุญดี (สาขาวิชาชีววิทยา) หัวข้อเรื่อง : การทดสอบการผลิตแอสตาแซนธิน จากเชื้อยีสต์เพื่อทดแทนแอสต้าแซนธินจากเปลือกกุ้ง 2. ประเภทนานาชาติ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ …

Continue reading »

เม.ย. 07

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล จากการประกวดสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น พ.ศ.2560

   

เม.ย. 07

การแข่งขันประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2560 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

20170403coopsci_18

ตัวแทนนักศึกษาสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมแข่งขันประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2560 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ อาคาร ๔๐ ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับรางวัลต่างๆ คือ รางวัลชนะเลิศ ประเภทนานาชาติ ได้แก่นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนานาชาติ ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา รางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่สาขาวิชาชีววิทยา cr.ภาพโดย ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์

Continue reading »

ม.ค. 21

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2560 ประเภทโครงงาน/งานสหกิจศึกษา ในงานวันคล้ายวันสถาปนา มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ม.ค. 21

พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560

20170118coopsci_67

รศ.ดร.ประสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560 ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT’ 60 ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/45290

ก.ย. 03

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายบังเกิดเทพ บรรลังก์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

20180903comsci

มิ.ย. 04

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ในโครงการสัมมนาสหกิจศึกษา เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ประจำปี 2558

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ให้เกียรติมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ในโครงการสัมมนาสหกิจศึกษา เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องออดิเทอเรียม 2 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลดังนี้

Continue reading »

มี.ค. 23

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2558

10300165_10206213537964579_2500926807000420304_n

การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2558 สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ประเภทนักศึกษา และ ประเภทโครงงาน/ผลงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ชั้น 12 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ ประเภทนักศึกษาและประเภทโครงงาน/ผลงาน ประเภทที่ 4 นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ที่ 1 ชื่อโครงงาน/งาน : Training on the Detection Technique of Microbial Contamination in Food ชื่อสถานประกอบการ : National Pingtung University of Science and Technology/ ใต้หวัน สาธารณรัฐประชาชนจีน ชื่อนักศึกษา : …

Continue reading »

พ.ค. 03

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2557 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

03-April-2014

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2557 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ในการประกวดครั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ 1.  รางวัลชนะเลิศ นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ชื่อ : นายจิรภัทร น้ำแก้ว สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงงานเรื่อง :  “Comparisons of various extraction techniques for the determination of chemical constituents Lycium barbarum fruit (Goji)” สถานที่สหกิจศึกษา : ณ ประเทศไต้หวัน (Department of Food Science, National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan) …

Continue reading »

Older posts «