Category: นักศึกษาได้รับรางวัล

การประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย …

Continue reading

Continue reading

การประกวดโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2562 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

ตัวแทนนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ …

Continue reading

โครงการแสดงนิทรรศการ และประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2560

นักศึกษาสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโค …

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล จากการประกวดสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น พ.ศ.2560

   

การแข่งขันประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2560 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

ตัวแทนนักศึกษาสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. …

Continue reading

Continue reading

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที …

Continue reading

พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560

รศ.ดร.ประสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร …

Continue reading

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายบังเกิดเทพ บรรลังก์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ในโครงการสัมมนาสหกิจศึกษา เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ประจำปี 2558

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ให้เกียรติมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่ …

Continue reading

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2558

การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2558 สำหรับสถาบันการศึกษ …

Continue reading