Category: นักศึกษาได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2557 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที …

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรภัทร น้ำแก้ว นัสาขาวิชาชีววิทยา เข้ารับรางวัลชนะเลิศ นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธ …

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ ๒

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที …

Continue reading

Continue reading

วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธา ศิริกูล เป็นตัวแทนนายธนาดล  อุดม …

Continue reading

งานวันสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนบน และการประกวดโครงการสหกิจศึกษา

นายธนาดล อุดมสิน  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  …

Continue reading