Category Archive: นักศึกษาได้รับรางวัล

พ.ค. 01

ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรภัทร น้ำแก้ว นัสาขาวิชาชีววิทยา เข้ารับรางวัลชนะเลิศ นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น

coop_02

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรภัทร น้ำแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลชนะเลิศ นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในงาน “มหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557” “Thai Hihger Education Expo and Conference 2014 :THEC2014” ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  โครงงานเรื่อง :  “Comparisons of various extraction techniques for the determination of chemical constituents Lycium barbarum fruit (Goji)” สถานที่สหกิจศึกษา : ณ ประเทศไต้หวัน (Department of Food Science, National …

Continue reading »

ธ.ค. 17

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ ๒

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก โครงการแสดงนิทรรศการและการประกวดแข่งขันโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ ๒ จัดโดยสำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี พร้อมทั้งพิธีมอบโล่รางวัลสถานประกอบการและผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ที่ให้การสนับสนุนด้านสหกิจศึกษาเป็นอย่างดี แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี ๒๕๕๖ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 25556 โดยในวันงาน ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

Continue reading »

มิ.ย. 12

วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธา ศิริกูล เป็นตัวแทนนายธนาดล  อุดมสิน นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะในการรับรางวัลรองชนะเลศอันดับ 1 จากผลงานการควบคุมระบบเครือข่ายและการศึกษาระบบค้าปลีก ในพิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย จากเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันสหกิจศึกษาไทย  ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2556 สหกิจศึกษาไทย“กลไกสู่การพัฒนาประชาคมอาเซี่ยนพลัส” เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=5610

มิ.ย. 12

งานวันสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนบน และการประกวดโครงการสหกิจศึกษา

นายธนาดล อุดมสิน  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา รอบคัดเลือกตัวแทนระหว่างภาคระดับนานาชาติ ในงานวันสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนบน: ถอดบทเรียนการศึกษาดูงานสถานประกอบการ และการประกวดโครงการสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556  ณ  โรงแรมมิราเคิล  แกรนด์ คอนเวนชั่น ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=5671

» Newer posts