หัวหน้างานสหกิจศึกษาเข้าเยี่ยมชมบริษัท คอทโก้ พลาสติกส์ จำกัด

หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และผศ.ดร.สมพร เพลินใจ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย พร้อมด้วยดร.กิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล และดร.ฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมบริษัท คอทโก้ พลาสติกส์ จำกัด เมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 โดย ได้รับการต้อนรับโดยทีมผู้บริหารของบริษัท ฯ นำโดยคุณอุษณี มีประเสริฐสกุล(เพียรอภิธรรม) กรรมการผู้จัดการของบริษัท ฯ ในการนี้ทางบริษัท  ฯ  ได้นำชมกิจการในด้านการผลิตหนังเทียมในขั้นตอนการผลิตที่มีความประสงค์จะร่วมมือกับนักวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหา และลดต้นทุนการจัดการของกระบวนการผลิต (โจทย์ มี 4 หัวข้อ) ซึ่งทางบริษัท ฯ จะจัดทำบันทึกความต้องการมายังมหาวิทยาลัย ฯ ต่อไป ทั้งนี้ทีมงานได้เสนอให้บริษัท ฯ พิจารณารับนักศึกษาสหกิจศึกษา อาจารย์เข้ารับการฝีกปฏิบัติทางวิชาชีพเฉพาะทาง ขอหัวข้อวิจัยร่วม และขอนำอาจารย์ที่รับโจทย์มาจัดทีมวิจัยร่วมกับบริษัท ฯ ในระหว่างปิดภาคการศึกษา 2556-2557 นี้ และทางบริษัท ฯ ได้มอบให้คุณวัชรี สอนสมบูรณ์ ประสานงานกับอาจารย์นพรัตน์ โดยด่วน เพื่อกำหนดการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (ดังแนบ) พร้อมเสนอต่อมหาวิทยาลัย ฯ ดำเนินการกำหนดวัน เวลา ลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าว โดยอธิการบดี (มทร.ธัญบุรี) กับผู้บริหารของบริษัท คอทโก้ พลาสติกส์ จำกัด ต่อไป