รายชื่ออาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์

ลำดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา ชื่ออาจารย์นิเทศ
1 บริษัท ไซเอ็นเมจิกโกรว์ จำกัด 1. นางสาวเดือนเต็ม บุญสนอง ดร.นริศร์ บาลทิพย์
2. นางสาวจุรีรัตน์  โสภา
2 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 1. นางสาวกฤษณา กนัยนาท ดร.ทักษ์กมนต์ วิจักษณ์ธนาวุฒิ
2. นายพงษกร  มหาวัง
3. นายสันติ  แก้วบุคคล
3 กรมอู่ทหารเรือ 1. นางสาวขัตติยา  แย้มแสง อาจารย์ฉันทนา สาลวัน
4 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
1. นางสาวอภิญญา  พุ่มสุวรรณ ดร.ศราวุธ ใจเย็น
2. นางสาวพนัญญา สมวงษ์
3. นางสาวสุธิมนต์ เครือโสม
5 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย
1. นางสาวเสาวนีย์  ศรีทอง ดร.วรนุศย์ ทองพูล
6 บริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด 1. นายศักรภพน์  เขื่องสตุ่ง อาจารย์เดี่ยว อภัยราช
2. นายวิชยุตม์  ภคกษมา