ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2558

11043149_10206213536084532_7989988799793699535_o11077800_10206221081193155_941651852_n

11072435_10206221081233156_960552210_n10300165_10206213537964579_2500926807000420304_n

การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2558 สำหรับสถาบันการศึกษา
ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
ประเภทนักศึกษา และ ประเภทโครงงาน/ผลงาน
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ชั้น 12 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
ประเภทนักศึกษาและประเภทโครงงาน/ผลงาน

ประเภทที่ 4 นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ที่ 1
ชื่อโครงงาน/งาน : Training on the Detection Technique of Microbial Contamination in Food
ชื่อสถานประกอบการ : National Pingtung University of Science and Technology/
ใต้หวัน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ชื่อนักศึกษา : นางสาวจิดาภา ภัทรบุญฤทธิ์, นายวัชรพล กาพย์พิมาย
สังกัด : สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทที่ ๙ โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ
ชื่อโครงงาน/งาน : เกมถอดรหัสอัจฉริยะข้ามคืนบนยูนิเวอร์แซลแอพพลิเคชั่น โดยวินโดวส์รันไทม์
ชื่อสถานประกอบการ : ศูนย์นวัตกรรมไมโครซอฟท์ กรุงเทพฯ
ชื่อนักศึกษา : นายสุพัฒน์ สดเอี่ยม, นายเกษมสุข ค๊อก, นายสุเมธ สมยา,
นายยุทธนา พละสุ, นายภานุ นวมวิจิตร
สังกัด : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประเภทที่ 10 โครงการ/ผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชมเชย
ชื่อโครงงาน/งาน : การศึกษากระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในขวดเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อกล้วยไม้
ชื่อสถานประกอบการ : ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ประยูร ออร์คิดส์
ชื่อนักศึกษา : นายเทพพิทักษ์ จิ๋วกร่าง, นายพีวา ชัชวัสวิมล, นางสาวพัชรี รุ่งอัครวัฒน์, นางสาวพิมพ์ชนก ศรีปะโค
สังกัด : สาขาวิชาชีววิทยา

ประเภทที่ 11 โครงการ/ผลงาน ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ชมเชย
ชื่อสถานประกอบการ : สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
ชื่อโครงงาน/งาน : การพัฒนาสารปรับปรุงชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ด้วยจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ผสม
ชื่อนักศึกษา : นายพีรศิษฐ์ อุดมทรัพย์, นางสาวเสาวคนธ์ จ่าเลิศ, นางสาวเบญจมาศ มักมะยม,
นางสาวธัญญาภรณ์ เปล่งปลั่ง, นางสาวยลดา เอกนก, นางสาวธนาภรณ์ พึ่งเดชะ
สังกัด : สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทสถานศึกษาและสถานประกอบการ

ประเภทที่ 6 ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ
นางสาวนงลักษณ์ ลาภานันท์ สังกัด บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทที่ 7 สถานประกอบการขนาดใหญ่
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทที่ 8 สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
สถาบันนวัตกรรม ทีโอที (บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน))