โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2

20150327coop_38คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 ของสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีนักศึกษาสหกิจศึกษาของคณะฯ ที่ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ได้นำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัล ในการนี้ ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมรินลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26806