สอบประมวลความรู้ รายวิชา 09001301 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา และฝึกงาน

20150515coopsci_02งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสอบประมวลความรู้ รายวิชา 09001301 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา และฝึกงาน ส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมการฝึกประการณ์วิชาชีพ (ทั้งสหกิจศึกษาและฝึกงาน) ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ SC1809 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/28211