คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบทุนให้กับนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษาต่างประเทศ

20150729coopsci_16ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติมอบทุนให้กับนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษาต่างประเทศ สาขาละ 2 ทุน ทุนละ 5,000.- บาท จำนวน 4 สาขาวิชาฯ เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/29723

สาขาวิชาชีววิทยา
1. นางสาวพันธิตรา งามวัน
2. นางสาววราภรณ์ พ้นทุกข์
ปฏิบัติสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม – 10 พฤศจิกายน 2558 ณ National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) ประเทศไต้หวัน

 

สาขาวิชาฟิสิกส์
1. นางสาวเกตุนภาพร เกตุประดิษฐ์
2. นางสาวศศิธร จันสระบัว
ปฏิบัติสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม – 3 พฤศจิกายน 2558 ณ VND University of Science (VND-HUS) in Vietnam ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1. นายพีระพงษ์ ทองสุข
2. นายธนวัฒน์ เรืองจุลภัทร์
ปฏิบัติสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 8 พฤศจิกายน 2558 ณ Universitas Islam Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย

ภาควิชาเคมี
1. นางสาวสุพรรษา มัสและ
2. นางสาวดลนภา สนิทไชย
ปฏิบัติสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม – 13 พฤศจิกายน 2558 ณ Zhejiang University of Technology
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน