การศึกษาดูงาน บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

20150807physic_03อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี และอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมมือสหกิจศึกษาของนักศึกษา และการทำวิจัยร่วมของอาจารย์ภาควิชาเคมี และสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/30173