โครงการฝึกฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

20150816coopอาจารย์ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการสหกิจศึกษาและเทคนิคการเลือกสถานประกอบการ” ในโครงการฝึกฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 1/2558  ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง ST 1715 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/30530