โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 : เรื่อง กฏหมายที่ควรรู้ในการประกอบอาชีพ

20170219coopsci_85งานสหกิจศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 โดยได้รับเกียรติจากคุณนิพนธ์ เพ็ญราชา เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง กฏหมายที่ควรรู้ในการประกอบอาชีพ มาตรฐานและระบบคุณภาพในสถานประกอบการ จรรยาบรรณเพื่องานอาชีพ ได้รับเกียรติจากอาจารย์กีรติบุตร กาญจนเสถียร ให้ความรู้เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และมีการเสวนาพร้อมแบ่งกลุ่มปฏิบัติเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานอาชีพ การปรับตัวตามวัฒนธรรมขององค์กร และหลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ จากศีษย์เก่าสาขาวิชาต่างๆ 6 สาขาวิชา ได้แก่ นายสุพัฒน์ สดเอี่ยม นายสุรเชษฐ ทองโฉม นางสาวกันยารัตน์ ศึกษากิจ นายอิล สุขทวี และนายชวลิต นันทประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/46245