การแข่งขันประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2560 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

20170403coopsci_18ตัวแทนนักศึกษาสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมแข่งขันประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2560 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560
ณ อาคาร ๔๐ ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับรางวัลต่างๆ คือ
รางวัลชนะเลิศ ประเภทนานาชาติ ได้แก่นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนานาชาติ ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่สาขาวิชาชีววิทยา

cr.ภาพโดย ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์