การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาควิชาเคมี

20171020Chem_27การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาควิชาเคมี ประจำภาคการศึกษา 1/2560 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง ST-2103 ห้องสโลป อาคารสถาบันวิจัยเคมี

ภาพบรรยากาศเพ่ิมเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/55848