โครงการแสดงนิทรรศการ และประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2560

20180118coopsci_102นักศึกษาสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการแสดงนิทรรศการ และประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัลในครั้งนี้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลในประเภทต่าง ๆ ดังนี้

1. ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ

20180118coopsci_19ได้แก่ นายรวิพล จันทร์เหล่าหลวง (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
หัวข้อเรื่อง : โปรแกรมนับจำนวนผลิตภัณฑ์ในไลน์การผลิตด้วยโพโตอิเล็กทริคเซนเซอร์และโปรแกรมแสดงผล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
20180118coopsci_15ได้แก่ นางสาวประภา ชินไธสง และนางสาวอังคณา วัฒนาสมบุญดี (สาขาวิชาชีววิทยา)
หัวข้อเรื่อง : การทดสอบการผลิตแอสตาแซนธิน จากเชื้อยีสต์เพื่อทดแทนแอสต้าแซนธินจากเปลือกกุ้ง

2. ประเภทนานาชาติ
รางวัลชนะเลิศ
20180118coopsci_78ได้แก่ นางสาวธัญญารัตน์ นาคสิงห์ และนางสาวปรัชญา หาทวี (สาขาวิชาชีววิทยา)
หัวข้อเรื่อง : Survival Rate of Probiotic Powder for Animal Feeding and Shelf Lite Prediction

รางวัลชมเชย

20180118coopsci_47ได้แก่ นางสาวพลชา เจียกขจร นายวรากร กรอบเพ็ชร และนายศุภศิษดิ์ เมนะสินธุ์ (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
หัวข้อเรื่อง : An Application of Microsoft Kinect to translation from Sign language into Thai for people with hearing loss and deafness

3. ประเภทนวัตกรรม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
20180118coopsci_93 ได้แก่ นายสมชาย เอมสมบูรณ์ (สาขาวิชาฟิสิกส์)
หัวข้อเรื่อง : การออกแบบและสร้างระบบ Gas to Liquid Interface ความดันต่ำพิสัย 35 บาร์

ประกาศผลการประกวดประเภทสถานประกอบการดีเด่น ครั้งที่ 6 (รอบตัดสิน)
75.0 KiB
126 Downloads
รายละเอียด...