งานวันสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนบน และการประกวดโครงการสหกิจศึกษา

นายธนาดล อุดมสิน  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา รอบคัดเลือกตัวแทนระหว่างภาคระดับนานาชาติ ในงานวันสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนบน: ถอดบทเรียนการศึกษาดูงานสถานประกอบการ และการประกวดโครงการสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556  ณ  โรงแรมมิราเคิล  แกรนด์ คอนเวนชั่น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=5671