นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา Soft Square Group Of Company

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บุรัสกร อยู่สุข ออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชา่วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ Soft Square Group Of Company วันที่ 18 มิถุนายน 2556