กำหนดการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา

กำหนดการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา
ระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ บริษัท เคพี ซอฟท์ จำกัด
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556

เวลา 13.30 ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา

เวลา 13.40 แนะนำสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี โดย ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา

เวลา 13.50 แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท เคพี ซอฟท์ จำกัด
โดย ประธานกรรมการบริหารงานบริษัท เคพี ซอฟท์ จำกัด

เวลา 14.00 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

เวลา 14.10 มอบของที่ระลึก

เวลา 14.15 ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก