ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2557 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษา
ดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2557 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557

ในการประกวดครั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

1.  รางวัลชนะเลิศ นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น

ชื่อ : นายจิรภัทร น้ำแก้ว สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โครงงานเรื่อง :  “Comparisons of various extraction techniques for the determination of chemical constituents Lycium barbarum fruit (Goji)”

สถานที่สหกิจศึกษา : ณ ประเทศไต้หวัน (Department of Food Science, National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan)

โดยมีผู้นิเทศงาน คือ :  Prof. Henry. H. H. Chen, Ph.D. (Dean, Office of International Affairs, NPUST)
เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 – วันที่ 31 มกราคม 2556
จึงได้กลับมาปฏิบัติสหกิจศึกษาต่อ ณ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เป็นเวลา 1 เดือน (1 กุมภาพันธ์ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2556)

โดยมีอาจารย์นิเทศ คือ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ และ อาจารย์ทรงพล จำดิษฐ์

2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา

โครงงานเรื่อง : การวิเคราะห์หาปริมาณแก๊สผสมไฮโดรเจนไนโตรเจน โดยระบบการซักตัวอย่าง

ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี